Birthday Club


January Birthdays
 1. Jan 01: Liên (chị Trương Tấn Thảo)
 2. Jan 01: Huỳnh Nho
 3. Jan 01: Nguyễn Văn Sử
 4. Jan 07: Cathy (Chị Đào Huy Tùng)
 5. Jan 07: Nguyễn Cao Hoàng
 6. Jan 08: Nguyễn Hữu Triết
 7. Jan 10: Phùng Phan Lợi (Chị Phùng Trọng Dũng)
 8. Jan 11: Ái Liên (Chị Phạm Văn Phú)
 9. Jan 14: Thanh (Chị Nguyễn Giang)
 10. Jan 15: Hòa (Chị Nguyễn Văn Hữu)
 11. Jan 15: Trương Tấn Thảo
February Birthdays
 1. Feb 02: Nguyễn Quang Tầm
 2. Feb 03: Phùng Trọng Dũng
 3. Feb 05: Thuận (Chị Đào Hiếu Thảo)
 4. Feb 05: Vũ Văn Dũng
 5. Feb 08: Trần Thế Phong
 6. Feb 10: Thọ (Chị Lê Tấn Thành)
 7. Feb 13: Vĩnh Tân
 8. Feb 15: Hương (Chị Trần Văn Luật)
 9. Feb 25: Trần-Công Anh-Dũng
 10. Feb 26: Hạnh (Chị Trần-Công Anh-Dũng)
March Birthdays
 1. Mar 04: Siêng (Chị Nguyễn Thế Long)
 2. Mar 07: Nguyễn Đăng Hưng
 3. Mar 10: Vĩnh Thị Nguyên (Chị Vĩnh Tân)
 4. Mar 10: Nguyễn Hữu Minh
 5. Mar 13: Kim (Chị Nguyễn Bá Thân)
 6. Mar 15: Trần Đình Hùng
 7. Mar 17: Chung Thủy Ngọc (Chị Huỳnh Nho)
 8. Mar 21: Lê Như Dân
April Birthdays
 1. Apr 01: Hàn Vinh (Chị Nguyễn Văn Biên)
 2. Apr 01: Nguyễn Thị Lệ Tuyết (Chị Nguyễn Cao Hoàng)
 3. Apr 02: Trần Ngọc Minh (bạn khóa 7/68 KQ)
 4. Apr 02: Nguyễn Bá Thân
 5. Apr 06: Bạch Yến (Chị Vũ Văn Khanh)
 6. Apr 09: Hoa (Chị Lý Văn Thảo)
 7. Apr 11: Lê Khải Hoàng
 8. Apr 12: Thanh Thủy (Chị Phạm Minh Hoa)
 9. Apr 16: Đoàn Lương
 10. Apr 17: Hồng Quang Lập
 11. Apr 23: Đoàn Long
 12. Apr 28: Phương Anh (Chị Vũ Văn Dũng)
May Birthdays
 1. May 03: Lương Thị Lệ (Chị Nhan Hớn Lương)
 2. May 04: Nguyễn Thế Long
 3. May 05: Chu Văn Hải
 4. May 09: Châu Cay
 5. May 11: Lương Thế Cường
 6. May 13: Lương Nguyễn Kim Chi (Chị Lương Thế Cường)
 7. May 15: Ngọc Ảnh (Diane, Chị Nguyễn Hữu Minh)
 8. May 20: Phan Minh Nhơn
 9. May 26: Nguyễn Văn Hữu
 10. May 29: Thúy Anh (Chị Nguyễn Quang Tầm)
 11. May 31: Phạm Minh Xuân
June Birthdays
 1. Jun 02: Nguyễn Bá Tòng
 2. Jun 05: Phúc (Chị Trần Thế Phong)
 3. Jun 09: Đào Huy Tùng (Bạn Nguyễn Văn Biên)
 4. Jun 10: Tạ Kỳ Linh
 5. Jun 15: Bạch Nhạn (Chị Đoàn Lương)
 6. Jun 15: Nguyệt (Chị Nguyễn Bá Tòng)
 7. Jun 16: Ngọc Lan (Chị Phạm Xuân Trường)
 8. Jun 17: Nguyễn Văn Quí
 9. Jun 17: Trịnh Mỹ Phương (Chị Trần Đình Phước)
 10. Jun 19: Cháu Trần Phước An (Con Trần Đình Phước)
 11. Jun 19: Hoàng Khai Nhan
 12. Jun 20: Thái Ninh (Chị Phạm Minh Xuân)
 13. Jun 24: Nguyễn Xuân Quyền
 14. Jun 30: Vũ Văn Khanh
July Birthdays
 1. Jul 01: Lê Tấn Thành
 2. Jul 08: Vòng Lợi Hỷ (Chị Trương Văn Tập)
 3. Jul 10: Kathy (Chị Phan Tuấn Tú)
 4. Jul 14: Nguyễn Minh Hướng
 5. Jul 14: Thu (Chị Lương Thanh Hùng)
 6. Jul 14: Dang (Chị Vũ Ngọc Trần)
 7. Jul 16: Vũ Ngọc Trần
 8. Jul 20: Lê Văn Mạnh
 9. Jul 22: Hồ Tuyết-Lan (Chị Hồ Viết Yên)
 10. Jul 23: Nguyễn Văn Biên
 11. Jul 28: Đinh Bá Hạnh
 12. Jul 29: Mộng Hoa (Chị Nguyễn Hữu Triết)
 13. Jul 31: Dzuyên Hà (Chị Trần Ngọc Nguyên)
August Birthdays
 1. Aug 02: Nhan Hớn Lương
 2. Aug 04: Lê Đặng Hùng
 3. Aug 05: Violet Thủy Hoàng (Chị Đặng Trần San)
 4. Aug 09: Hà Nội (Chị Lê Đặng Hùng)
 5. Aug 15: Diễm (Chị Nguyễn Minh Hướng)
 6. Aug 17: Nancy (Chị Nguyễn Văn Quí)
 7. Aug 26: Mai (Chị Lê Văn Mạnh)
 8. Aug 27: Hoàng Hậu (Chị Nguyễn Vân Sơn)
 9. Aug 30: Bùi Thị Sơn Nga (Chị Nguyễn Xuân Quyền)
September Birthdays
 1. Sep 08: Nguyễn Phương Dung (Chị Trần Ngọc Minh - bạn khóa 7/68 KQ)
 2. Sep 09: Lý Văn Thảo
 3. Sep 12: Hoàng Đình Khôi
 4. Sep 20: Trương Hữu Trung
 5. Sep 22: Đặng Trần San
 6. Sep 23: Nguyễn Văn Thân
 7. Sep 25: Nguyễn Thị Hải (Chị Trần Đình Huân)
 8. Sep 26: Hoàng Anh (Chị Hồng Quang Lập)
 9. Sep 28: Bích Liên (Chị Nguyễn Văn Thân)
October Birthdays
 1. Oct 02: Phan Tuấn Tú
 2. Oct 04: Kim Khôi (Chị Hoàng Đình Khôi)
 3. Oct 08: Trần Văn Luật
 4. Oct 10: Dương Bửu Phi
 5. Oct 10: Trương Văn Tập
 6. Oct 11: Lương Thanh Hùng
 7. Oct 11: Nguyễn Văn Công
 8. Oct 12: Nguyễn Giang
 9. Oct 13: Đoàn Nguyễn Yến (Chị Đoàn Long)
 10. Oct 16: Nguyễn Đình Nguyên
 11. Oct 20: Hằng (Chị Chu Văn Hải)
 12. Oct 24: Nguyễn Công Phúc
 13. Oct 25: Nguyễn Văn Hạnh
 14. Oct 26: Trần Đình Phước
 15. Oct 28: Lê Thanh Thủy (Chị Phan Minh Nhơn)
November Birthdays
 1. Nov 07: Thanh Chi (Chị Châu Cay)
 2. Nov 11: Đào Hiếu Thảo
 3. Nov 18: Phạm Minh Hoa
 4. Nov 20: Hồ Viết Yên
 5. Nov 22: Phạm Văn Phú
 6. Nov 24: Mai (Chị Nguyễn Đăng Hưng)
December Birthdays
 1. Dec 01: Hiền (Chị Hoàng Khai Nhan)
 2. Dec 01: Trần Đình Huân
 3. Dec 07: Phạm Xuân Trường
 4. Dec 09: Nguyễn Vân Sơn
 5. Dec 10: Trần Ngọc Nguyên
 6. Dec 16: Trần Bá Tài (Wedding Anniversary Dec 25)
 7. Dec 25: Khanh (Chị Tạ Kỳ Linh)
 8. Dec 25: Nguyễn Thị Thúy Phượng (Chị Dương Bửu Phi)
 9. Dec 27: Huỳnh Nho