7/68 Những Ngày Đầu Nhập Ngũ

Tháng 7/1968:

 • SQ Phi Hành: nộp đơn nhập ngũ,
 • SQ Không Phi Hành: thi tuyển tại trường Quốc Gia Nghĩa Tử,
 • Khám sức khỏe sau khi biết kết quả.

20/9/1968:

 • Mở hồ sơ quân bạ,
 • Ký tên nhập ngũ,
 • Lãnh quân trang.

30/9/1968:

 • 8:00am: Các tân khóa sinh phi hành và không phi hành trình diện tại cổng Phi Long, Tân Sơn Nhất,
 • Sau đó di chuyển đến trại Nguyễn Tri Phương, Trung Tâm 3 Nhập Ngũ, làm thủ tục và chích ngừa.

1/10/1068:

 • Di chuyển đến Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, Liên Đoàn Khóa Sinh A, Tiểu Đoàn Nguyễn Huệ, Đại Đội 78
  • Tiểu Đoàn Trưởng: Đại Úy Trần Văn Hiến,
  • TĐ Phó: Trung Úy Phạm Văn Tiền,
  • Đại Đội Trưởng: Trung Úy Trần Thế Phong,
  • Liên Đội Trưởng 1+2: Chuẩn Úy Trịnh Tất Cường,
  • Liên Đội Trưởng 3+4: Chuẩn Úy Nguyễn Thắng,
  • Thường Vụ Đại Đội kiêm Thư Ký và Biểu Diễn Viên Cơ Bản Thao Diễn: Trung Sĩ I Nguyễn Hữu Hào

Thứ Hai, 7/10/1968:

 • Khai giảng chính thức khóa 7/68 tại Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung.

Tháng 12/1968:

 • Ra trường TTHL Quang Trung

Tháng 12/1968:

 • Nhập khóa 7/68 Trường Bộ Binh Thủ Đức (KBC 4100).
  • Đại Đội 38,
  • Đại Đội 34, Trung Đội 341

12/4/1969:

 • Ra trường Thủ Đức với cấp bậc Chuẩn Úy Hiện Dịch.

13/4/1969:

 • Về trình diện Bộ Tư Lệnh Không Quân.
 • Bắt đầu đi học Anh Văn
 • Bắt đầu đi học Bay
 • Bắt đầu đi học Nghề

7/10/1970:

 • Thăng cấp Thiếu Úy Hiện Dịch.

7/10/1972:

 • Thăng cấp Trung Úy Hiện Dịch.