Quĩ Điều-Hành Tương-Trợ 7/68 KQ - Điều Lệ


Thứ Năm, July 23, 2020
(Last update Jan 29, 2021)


Thân gửi anh em khóa 7/68 KQ:

Sau khi tham khảo ý kiến anh em trong khóa, đa số các bạn đã đồng ý như sau:

1.     Đóng góp: 
a.     Niên liễm $100 / 1 người (xem Note *)
b.     Gửi về Thủ Quĩ trước ngày 1 November mỗi năm (đề nghị gửi qua Zelle)

2.     Xử dụng:  Sẽ xuất quĩ vào những trường hợp sau đây:
a.   Trước Tết, Cây Mùa Xuân 7/68 KQ quê nhà $300 (xem Note *) 
b.     Cá nhân 7/68 KQ qua đời:  $1,000 (xem Note *)
c.     Cá nhân 7/68 KQ bệnh tật nguy hiểm tính mạng:  $500 (xem Note *)
d.      Tứ thân phụ mẫu, phối ngẫu, con cái qua đời:  Vòng hoa hoặc $200 (xem Note *)
e.  Cá nhân và gia đình vợ con gặp cảnh hoạn nạn, thiên tai: $300 (xem Note *)


3.     Báo Cáo:  Thủ Quĩ vào sổ sách và gửi email thông báo trên group:
a.     Mỗi lần nhận được đóng góp
b.     Mỗi lần xuất quĩ
c.      Cuối năm gửi thông báo tổng kết chi thu trong năm


Thư ký đại đội
Hoàng Khai Nhan


__________
(*) Note:  Cá nhân nào muốn đóng góp thêm cũng welcome! Thank you.