Thursday, January 14, 2016

Chân Quê

Hương Đồng Gió Nội

Thơ: Nguyễn Bính

Nhạc: Song Ngọc

Tiếng hát: Vũ Khanh

Hình ảnh: John Nguyễn

Dàn dựng: Thư Sinh Nguyễn Minh Hướng

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!