Tuesday, April 2, 2019

Quan Họ Bắc Ninh: Xe Chỉ Luồn Kim

Đoàn Nghệ Thuật Truyền Thống Lạc Hồng
Ghi chú:
  1. Chữ "xe" trong "Xe Chỉ Luồn Kim" là một động từ được viết theo dạng chữ nôm bao gồm bộ mịch (sợi chỉ) và bộ xa (xe) với hai ý nghĩa:
    • Xuắn kết nhiều sợi nhỏ lại làm một
    • Làm cho nên vợ nên chồng
  2. Động từ "Se" trong cụm từ "Se lòng" mang ý nghĩa cảm thấy xót xa, hoặc "Se mình" mang ý nghĩa không được khoẻ trong người.


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!