Wednesday, December 23, 2015

USS Midway: Hình Ảnh Kỷ Niệm

Photos Courtesy of
Nguyễn Đình Nguyên
Kỷ Niệm 40 Năm Ngày Quốc Hận
Phỏng Vấn Trên USS Midway

Trái qua Phải:
Phóng Viên Đài KUSI News, 
Larry Chambers (Hạm trưởng Midway năm 1975),
Nguyễn Đình Nguyên (7/68 KQ),
Vern Jumper (Air Boss 1975)Vern Jumper và Nguyễn Đình Nguyên
chia xẻ kỷ vật


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!