Tuesday, December 4, 2018

Những Cây Đàn Guitar

Viết về Pháo Thủ Nguyễn Thụy Lân

Sáng tác, ngâm, đọc & ca: Phạm Văn Phú

Đàn nguyệt (GS Nguyễn Châu)

Đàn bầu (anh Đặng Hùng)

Đàn tranh (cô Phương Nghi)

thuộc Đoàn Nghệ Thuật Truyền Thống Lạc Hồng

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!