Monday, July 22, 2019

Chút Kỷ Niệm RU-40

by Phạm Văn Phú

và Ái Liên

Ảnh Nguyễn Thế Long
No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!