Saturday, February 15, 2014

Con Mắt

thơ & minh họa
Xanh Thỵ Nhạn Trắng


Còn một con mắt ngắm nhìn
Mắt kia còn lại làm tin trao người
Cuộc tình bạc trắng như vôi
Ai đem sầu tới cho tôi thế này
Con mắt lay lắt, thở dài
Con mắt u uẩn ca bài oán than
Tôi ngồi bụm mắt che ngang
Tôi ngồi nghe rụng một hàng lệ rơi
Con mắt cho đã mất rồi
Con mắt còn lại oán tôi, dỗi hờn
Như người thua bạc... cược luôn
Tôi đem đánh đổ dư hương cuối cùng
Trao người cho trọn tấm lòng
Để tôi sạch bách má hồng đem chôn
Một mai còn chút phần hồn
Nó đi lơ lững tìm nguồn bến xưa
Gió buồn man mác cơn mưa
Hồn tôi ở đó, xin đưa tôi về
Trách chi người lỗi câu thề
Để hai mắt phải u mê nhìn đời...

Xanh Thỵ Nhạn Trắng


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!