Monday, October 31, 2016

Những Bài Thơ Viết Về Pleiku

Những Bài Thơ Viết Về Pleiku (Phần 1)

Nhã Lan & Nguyễn Mạnh Trinh

Click on the video below to play Part 1!


( Video uploaded by Hoa Phạm )

Những Bài Thơ Viết Về Pleiku (Phần 2)

Nhã Lan & Nguyễn Mạnh Trinh

Phần 2

Click on the video below to play Part 2!


( Video uploaded by Hoa Phạm )No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!