Thursday, May 26, 2016

Nha Trang

Nghe Bạn Mình Hát

Nha Trang

Nhạc & Lời: Minh Kỳ

Tiếng Hát: Thanh Giang

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!