Tuesday, May 31, 2016

Sơn Truyền Tin (Sơn Con)

Nguyễn Vân Sơn

Hôm nay đã bắt liên lạc lại được với Sơn Truyền Tin.
Dưới đây là ít hình ảnh của chàng...Anh chị Nguyễn Vân Sơn

Sơn Con & Kim Sơn

tại Công Trường Nhân Quyền Trocadero, Pháp

Sơn Con & Kim Sơn

tại Công Trường Nhân Quyền Trocadero, Pháp


Thanh Cún & Sơn Con

Lackland AFB, USA, 1969

Sơn Con và Các Bạn 7/68KQ

(L-R) Thanh Cún, Hạnh Hynos, N.V. Dự, Sơn Con, H.V. Bắc
No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!