Wednesday, March 12, 2014

3 Chàng Phó Nhòm

Kỷ Niệm Một Buổi Đi Săn Ảnh


Models & Photographers:

Trịnh Ngọc Dũng, Michael Châu & Hoàng Khai Nhan

Locations:

Bolsa Chica Ecological Reserve & Huntington Beach Library Park


Click on Left/Right arrow to see previous/next photo!Click on Left/Right arrow to see previous/next photo!Click on Left/Right arrow to see previous/next photo!
Click here to see all photos!
No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!