Sunday, July 26, 2015

Hội Ngộ Bắc Cali

Thân gửi các bạn vài hình ảnh hội ngộ khoá 7/68 Bắc Cali nhân dịp Zua Vĩnh Tân giá lâm đến San José.
Photos by Phước Biển MặnPaloma Cà Phê (Cảm ơn bạn Vũ Ngọc Trần đã bao chầu cà phê)


Tại nhà vợ chồng con gái anh chị Nguyễn Bá Thân (Cảm ơn anh chị Thân đã khoản đãi)


Tại nhà vợ chồng con gái anh chị Nguyễn Bá Thân


Tại nhà vợ chồng con gái anh chị Nguyễn Bá Thân


Tại nhà vợ chồng con gái anh chị Nguyễn Bá Thân


Tại nhà vợ chồng con gái anh chị Nguyễn Bá Thân


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!