Tuesday, May 12, 2015

Tây Du Ký

Trần Đình Hùng

Và Phái Đoàn Nam Cali

Trong Chuyến Tây Du 21/3/2013

Photos by Nguyễn Văn Biên


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!