Saturday, May 9, 2015

Tưởng Nhớ Bạn Trần Đình Hùng

Sinh Hoạt Đêm Tiền Phi

Hội Ngộ 2014

September 26, 2014


Mời các bạn xem lại clip video năm ngoái
để tưởng nhớ người bạn dễ thương của chúng ta vừa mới ra đi...

Trần Đình Hùng

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!