Wednesday, December 25, 2013

Reunion 45 Video - Part 2

Đại Hội

Kỷ Niệm 45 Năm Ngày Nhập Ngũ

28 September 2013


Disk 2 of 3




Click on the image below to play the video:
( Nhớ vô YouTube và mở HD option để xem cho rõ! )



Đại Hội

Kỷ Niệm 45 Năm Ngày Nhập Ngũ





Click on left or right arrow to browse the photo library!
Đêm Đại Hội RU 45 Tập 2 by Trần Đình Hùng


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!