Tuesday, May 12, 2015

Nếu Anh Còn Trẻ Như Năm Cũ

Trần Đình Hùng và những bạn thân hồi còn trẻ, hơn 40 năm trước!
Bạn có nhận ra được những ai không? Xin ghi ở dưới phần Comment!

2 comments:

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!