Sunday, October 4, 2015

Có Những Người Anh ( Võ Đức Hảo ) 7/68KQ Đồng Ca

Sáng tác: Võ Đức Hảo

Đồng ca: 7/68 KQ

Video by: Nguyễn Thế Long

Reunion 2015

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!