Monday, October 5, 2015

Tiệc Hội Ngộ RU 47

Reunion 2015 (RU-47)

26 September 2015

Photos by Nguyễn Thế Long


Click on the image below to see a complete photo slideshow!Tiệc Hội Ngộ RU 47

26 September 2015
No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!