Sunday, April 28, 2013

Gặp Nhau Ngày Thứ Bảy

27/4/2013

Phóng Sự Bằng Hình
Nguyễn Giang, Trần Đình Hùng, Michael Châu


Hoa lạc giữa rừng gươm!


Thân "Đại Khí" đến trễ bị... phạt!


Kỳ Linh vắt rượu ra ly
Chắt chiu giọt cuối "Rờ Mi Mặc Tình"!


Tiệc nào mà có bác Dân
Là mình có Mít múi vàng thơm tho!...


Hội Đồng Triết đang... phê!
Người chụp: Nguyễn Giang


Lập Huế đang... phê. Nhưng cũng không quên che của!
Người chụp: Nguyễn Giang

CLICK HERE TO SEE COMPLETE SET OF TRẦN ĐÌNH HÙNG'S PHOTOS

CLICK HERE TO SEE COMPLETE SET OF MICHAEL CHÂU'S PHOTOSNo comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!