Sunday, November 17, 2013

November Birthday Celebration

November 17, 2013


2013-11-17 November Birthdays-8935

Thanh Chi, November 07
Đào Hiếu Thảo, November 11
Phạm Minh Hoa, November 18
Phạm Văn Phú, November 22

2013-11-17 November Birthdays-8939
November Birthday Girl & Boys
( Thảo Babylac was missing from the photo! )Gõ con chuột vào hình dưới để xem video:
2013-11-17 November Birthdays-8850
Birthday Girls & Birthday Boys
( Thảo Thuận were missing from the photo! )Gõ con chuột vào hình nhỏ để xem hình lớn hơn!
2013-11-17 November Birthdays-8856 2013-11-17 November Birthdays-8836 2013-11-17 November Birthdays-8844
2013-11-17 November Birthdays-8860
Công Lập!
2013-11-17 November Birthdays-8861
Công Khanh!
2013-11-17 November Birthdays-8866
Cây Tùng!
2013-11-17 November Birthdays-8867
Hương Giang!
2013-11-17 November Birthdays-8870
Phụ Thân!
2013-11-17 November Birthdays-8875
Hưởng Nhàn!
2013-11-17 November Birthdays-8880
Hóa Thân!
2013-11-17 November Birthdays-8882
Công Đang Ngủ!!!
2013-11-17 November Birthdays-8877
Hùng Biện!
2013-11-17 November Birthdays-8884
Lương Cống!
2013-11-17 November Birthdays-8925
Điếu Đóm!
2013-11-17 November Birthdays-9028
Các Bác Đến Chậm!
2013-11-17 November Birthdays-8960
Get hooked on Technology!
2013-11-17 November Birthdays-9006
Chôm!
2013-11-17 November Birthdays-8931
Bưởi Hoa Ichiban!
2013-11-17 November Birthdays-8794


2013-11-17 November Birthdays-8801


2013-11-17 November Birthdays-9039
Gõ con chuột vào đây
để xem tất cả hình ảnh slideshow
November Birthday Celebration
photos by Hoàng Lão Tà Tà

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!