Wednesday, December 25, 2013

Reunion 45 Video - Part 2

Đại Hội

Kỷ Niệm 45 Năm Ngày Nhập Ngũ

28 September 2013


Disk 2 of 3
Click on the image below to play the video:
( Nhớ vô YouTube và mở HD option để xem cho rõ! )Đại Hội

Kỷ Niệm 45 Năm Ngày Nhập Ngũ

Click on left or right arrow to browse the photo library!
Đêm Đại Hội RU 45 Tập 2 by Trần Đình Hùng


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!