Saturday, December 21, 2013

RU-44 Nhớ Lại Phút Vui

Nhớ Lại Phút Vui


RU-44 Đêm Tiền Phi Dancing

RU-44 Vui Quậy

Hình Ảnh

Click on the link below to see all photos:

Hình Ảnh RU-43 (2011)
Photos by Nguyễn Thế Long

Click on the link below to see all photos:

Hình Ảnh RU-44 (2012)
Photos by Nguyễn Thế Long

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!