Thursday, April 23, 2015

Chờ Một Kiếp Mai

Chờ Một Kiếp Mai

Nhạc & lời: Ngọc Bích & Xuân Tiên

Tiếng hát: Khánh Ly

Hình ảnh & video: Xanh Thỵ Nhạn Trắng


Em rất muốn được chia xẻ những sinh hoạt thân thương
của nhóm anh em "HO Rớt" ở đây với các anh chị bên đó - XTNT

Click on the video below to play!

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!