Monday, April 27, 2015

Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30-04

Hình Ảnh

Tại San Jose
Photos by Nguyễn Thế Long

(Click on the thumbnail above to see all photos)Hình Ảnh

Trên Hàng Không Mẫu Hạm Midway
Photos by Nguyễn Đình Nguyên

(Click on the thumbnail above to see all photos)

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!