Monday, October 2, 2017

Bên Cầu Biên Giới (Phạm Duy) Vũ Văn Khanh

Sáng tác: Phạm Duy

Hát: Vũ Văn Khanh

RU-49 Reunion 2017


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!