Sunday, October 15, 2017

Một Vài Hình Ảnh Ngày Đại Hội RU-49

Sinh Hoạt 7/68 KQ Ngày Đại Hội

Video by Nguyễn Văn Biên


Click vào link dưới đây để xem một lúc liên tiếp nhiều videos:
Sinh Hoạt Trong Đêm Đại Hội RU-49


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!