Thursday, October 12, 2017

Cảm Tưởng Bạn Bè Trong Dịp RU-49

Vui Chơi RU-49 - Sửa Soạn RU-50

Phóng Viên Nguyễn Văn Biên Thực Hiện

Video trên chỉ là 1 trong nhiều videos
mà phóng viên chiến trường Nguyễn Văn Biên
đã phỏng vấn anh chị em 7/68 KQ.

Click vào link dưới đây để xem một lúc liên tiếp nhiều videos:
Cảm Tưởng Bạn Bè Video Playlist

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!