Monday, July 29, 2013

Dạ Khúc - Nguyễn Mỹ CaDạ Khúc

Nhạc: Nguyễn Mỹ Ca

Lời: Hoàng Mai Lưu

Hát: Duy Trác


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!