Sunday, August 18, 2013

Tình Khúc Thứ Nhất

Tình Khúc Thứ Nhất

Nhạc: Vũ Thành An

Lời: Nguyễn Đình Toàn

Trình bày: Tuấn Ngọc

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!