Thursday, September 26, 2013

Chào Mừng Đại Hội RU-45

Họp Mặt Bỏ Túi

Sep 26, 2013

Photos by Thanh Chi & Michael Châu


Họp Mặt Bỏ Túi Tại Nhà Châu Cay
L-R: Dân, Hạnh, Hoa, Hanh, Hiệp, Tập, Thảo, Thân, Biên, Chị Tập,
A/c Hùng, Cay, Chị Hiệp, Chị Biên, A/c NhanL-R: Thân, Thảo, Hiệp, Hoa, Hanh, Cay, Dân!Vượt Đèo Vượt Nương... Dô!Hội Đồng Tướng Lãnh
L-R: Thân, Hanh, Dân, Hiệp, Biên, Hoa, Minh, Thảo, Nhan, Hạnh, CayTrên Bàn Tiệc Dã Chiến
L-R: Dân, Nhan, Cay, Hạnh, A/c Tập, Chi, Chị NhanHội Đồng Tướng Lãnh Thăm anh Luật
L-R: Tập, Dân, Hạnh, Thân, Luật, Trường, Hanh, Thảo, Hiệp, CayHội Đồng Nội Các Tại Nhà A/c Luật
L-R: Chị Luật, Chị Tập, Chị Hiệp, Chị Chi, Chị ?, Chị Trường
Click here
for a complete photo slideshow!


Ngày Vui Bắt ĐầuGia Đình Khanh, Long, TàiA/c Long, A/c Tài


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!