Friday, September 27, 2013

RU-45 Tiền Phi by Trịnh Ngọc Dũng

Đêm Tiền Phi

27 September 2013

Photos by Trịnh Ngọc Dũng


2013-09-27 RU-45 Tien Phi by TNDung-48802013-09-27 RU-45 Tien Phi by TNDung-46652013-09-27 RU-45 Tien Phi by TNDung-46672013-09-27 RU-45 Tien Phi by TNDung-46692013-09-27 RU-45 Tien Phi by TNDung-46732013-09-27 RU-45 Tien Phi by TNDung-4677
2013-09-27 RU-45 Tien Phi by TNDung-46862013-09-27 RU-45 Tien Phi by TNDung-46892013-09-27 RU-45 Tien Phi by TNDung-46902013-09-27 RU-45 Tien Phi by TNDung-46922013-09-27 RU-45 Tien Phi by TNDung-46932013-09-27 RU-45 Tien Phi by TNDung-4695
2013-09-27 RU-45 Tien Phi by TNDung-46982013-09-27 RU-45 Tien Phi by TNDung-46992013-09-27 RU-45 Tien Phi by TNDung-47022013-09-27 RU-45 Tien Phi by TNDung-47042013-09-27 RU-45 Tien Phi by TNDung-47062013-09-27 RU-45 Tien Phi by TNDung-4708
2013-09-27 RU-45 Tien Phi by TNDung-47102013-09-27 RU-45 Tien Phi by TNDung-47132013-09-27 RU-45 Tien Phi by TNDung-47152013-09-27 RU-45 Tien Phi by TNDung-47172013-09-27 RU-45 Tien Phi by TNDung-47182013-09-27 RU-45 Tien Phi by TNDung-4719


Click on the link below to see all photos of the set:
RU-45 Tiền Phi by Trịnh Ngọc Dũng, a set on Flickr.

27 September 2013
Reunion 45 (9/1968 - 9/2013)
Photos by Trịnh Ngọc Dũng

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!