Friday, October 3, 2014

Không Bao Giờ Ngăn Cách

Reunion 2014

September 27, 2014

Không Bao Giờ Ngăn Cách

Sáng tác: Trần Thiện Thanh

Tiếng hát: Thúy Anh & Mộng Hoa


Click on the video below to play!


Song Ca 'Không Bao Giờ Ngăn Cách'( To be continued... )

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!