Thursday, October 30, 2014

Tombe La Neige

Reunion 2014

September 26, 2014

Tombe La Neige

( Tuyết Rơi )

Trình bày: Nguyễn Giang

Đệm đàn: Tạ Kỳ Linh


Click on the video below to play!


'Tombe La Neige' Nhạc Ngoại Quốc

Trình bày Nguyễn Giang( To be continued... )

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!