Friday, October 10, 2014

Đò Chiều - Trúc Phương

Reunion 2014

September 27, 2014

Đò Chiều

Sáng tác: Trúc Phương

Trình bày: Thúy Anh


Click on the video below to play!


'Đò Chiều' sáng tác của Trúc Phương

Thúy Anh trình bày( To be continued... )

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!