Saturday, October 4, 2014

Một Người Đi

Reunion 2014

September 27, 2014

Một Người Đi

Sáng tác: Mai Châu

Tiếng hát: Ngọc Ảnh


Click on the video below to play!


Đơn Ca 'Một Người Đi'( To be continued... )

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!