Wednesday, October 1, 2014

RU-46 Tưởng Nhớ Bạn Bè Đã Khuất

Reunion 2014

September 27, 2014

Tưởng Nhớ Bạn Bè Đã Khuất


Click on the video below to play!


Video Lễ Tưởng Nhớ Bạn Bè Đã KhuấtClick on the link below to see:
Hình Ảnh 7/68ers
Làm Lễ Tưởng Nhớ Bạn Bè Đã Khuất

Photos by Nguyễn Thế Long

( To be continued... )

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!