Friday, October 17, 2014

Tuyết Trắng

Reunion 2014

September 27, 2014

Tuyết Trắng

Sáng tác: Trần Thiện Thanh

Tiếng hát: Phượng Linh


Click on the video below to play!


'Tuyết Trắng' sáng tác Trần Thiện Thanh

Tiếng hát Phượng Linh( To be continued... )

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!