Sunday, March 17, 2013

Những Cặp Tình Nhân

Photos by Nguyễn Quang Tầm


Click on the image below for a slideshow of NQT's photo archive:


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!