Monday, March 4, 2013

USS Midway Briefing - Nguyen Nguyen

Jan 3rd, 2013

USS Midway Briefing - the Command Bridge
Retired aviator Nguyen Nguyen (7/68 Nguyễn Đình Nguyên) gave briefing in the Command Bridge of the USS Midway Museum, Jan 3, 2013
No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!