Thursday, January 23, 2014

Nha Trang

Nha Trang

Nhạc & lời: Minh Kỳ

Tiếng hát: Hương Lan

Quay phim & thực hiện: Hoàng Khai Nhan


Click vào video dưới để nghe nhạc:
Hình Ảnh Nha Trang

Photos by Hoàng Khai Nhan
Click on Left or Right arrow on the photo above to browse the photo set!

Click vào link dưới để thưởng thức ảo
Vài Món Ăn Dân Dã Nha Trang


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!