Friday, January 24, 2014

RU-30, RU-32, RU-35

RU-30, RU-32, RU-35

Reunions 1998, 2000 and 2003

Westminster, California

Little Saigon, California, USA

Videotaped by Lê Khải Hoàng, Nguyễn Thế Long
RU-30, RU-32, RU-35

3 Hội Ngộ Trong Một Video


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!