Tuesday, October 8, 2013

Café Cobé

Café Cobé Sáng Đại Hội

28 September 2013

Photos by Hoàng Lão Tà Tà


2013-09-27 RU-45 Cafe Cobe-7511
Gươm Lạc Giữa Rừng Hoa


2013-09-27 RU-45 Cafe Cobe-7516
Hội Nghị Bàn Tròn


2013-09-27 RU-45 Cafe Cobe-7539
Hội Đồng Tướng Lãnh


2013-09-27 RU-45 Cafe Cobe-7542
Hội Đồng Nội Các


Gõ con chuột vào hình nhỏ
để xem hình lớn hơn!


2013-09-27 RU-45 Cafe Cobe-7515 2013-09-27 RU-45 Cafe Cobe-7519 2013-09-27 RU-45 Cafe Cobe-7522
2013-09-27 RU-45 Cafe Cobe-7529 2013-09-27 RU-45 Cafe Cobe-7530 2013-09-27 RU-45 Cafe Cobe-7533
2013-09-27 RU-45 Cafe Cobe-7534 2013-09-27 RU-45 Cafe Cobe-7541 2013-09-27 RU-45 Cafe Cobe-7552
2013-09-27 RU-45 Cafe Cobe-7553 2013-09-27 RU-45 Cafe Cobe-7554 2013-09-27 RU-45 Cafe Cobe-7558
Gõ con chuột vào đây
để xem toàn bộ
Café Cobé Sáng Đại Hội
Photos by Hoàng Lão Tà Tà

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!