Thursday, October 31, 2013

Hoàng Hôn Huntington Beach

Photos by Hoàng Khai Nhan

29 October 2013

Cameras: Canon 5D Mark II
Lens: Canon EF 14mm f/2.8L II USM

2013-10-29 Sunset Over Huntington Beach Pier-9274
Bọt Nước Chân Cầu


2013-10-29 Sunset Over Huntington Beach Pier-9224
Ánh Vàng Bọt Sóng


2013-10-29 Sunset Over Huntington Beach Pier-9112
Hoàng Hôn Cầu Huntington Beach


2013-10-29 Sunset Over Huntington Beach Pier-9106
Sunset Over Huntington Beach Pier


2013-10-29 Sunset Over Huntington Beach Pier-9106
Sunset Over Huntington Beach Pier


No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!