Thursday, October 3, 2013

RU-45 Tưởng Niệm Anh Linh Chiến Sĩ 7/68KQ

Tưởng Niệm Những Bạn Đã Khuất

Photos by Nguyễn Thế Long

28 Sep 2013Bàn Thờ Tưởng NiệmNo comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!