Thursday, October 3, 2013

Chân Dung 7/68rs (Phần 1)

Photos by Nguyễn Thế Long

27 Sep 2013


Picture of the Day-
Yêu Nhau Đi Chiều Hôm Tối Rồi
( photo by Michael Châu )


A/c P.X.Trường

A/c H.K.Nhan

A/c N.V.Biên

A/c P.M.Hoa

A/c Đ.T.San

A/c H.V.Yên

A/c L.T.Cường

A/c N.T.Long

A/c V.V.Khanh

A/c C.Cay

A/c N.Q.Tầm

A/c P.M.Xuân

A/c N.H.Triết

A/c N.V.Trường
Gõ con chuột vào đây
để xem toàn bộ
Chân Dung 7/68rs (Phần 1)
Photos by Nguyễn Thế Long

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!