Tuesday, October 1, 2013

Đêm Đại Hội RU-45 (Tập 2)

28 Sep 2013

Photos by Trần Đình Hùng

( Click on the thumbnails below to see larger photos! )

P1050477 P1050487 P1050500
P1050508 P1050512 P1050517
P1050519 P1050525 P1050529
P1050594 P1050601 P1050602
P1050607 P1050611 P1050617
P1050629 P1050636 P1050637
P1050646 P1050648 P1050652
P1050655 P1050659 P1050662
P1050673 P1050670 P1050668Gõ con chuột vào đây
để xem slideshow toàn bộ
Đêm Đại Hội RU-45 (Tập 2)
photos by Trần Đình Hùng

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã ghi cảm tưởng!